بازدید مشاور امور زنان بنیاد شهید و امور ایثارگران از بیمارستان روانپزشکی صدر

روز سه شنبه 21 اردیبشهت سرکار خانم اولاد قباد مشاور محترم در امور زنان از بیمارستان روانپزشکی صدر دیدار کردند. ایشان ضمن تشکر و قدردانی از کادر درمانی این بیمارستان…

ادامه خواندن بازدید مشاور امور زنان بنیاد شهید و امور ایثارگران از بیمارستان روانپزشکی صدر