بانوی ۱۱۰ ساله خوزستانی کرونا را شکست داد

گلبناز پاپی معروف به بی بی حلیمه بانوی 110 ساله خوزستانی پس از تشخیص بیماری کرونا در بخش عفونی بیمارستان علامه کرمی اهواز یکی از بیمارستان های تحت مدیریت شرکت…

ادامه خواندن بانوی ۱۱۰ ساله خوزستانی کرونا را شکست داد