انتصاب مسئول بخش ۳ و مترون جدید بیمارستان ایثار اردبیل

طی مراسمی در بیمارستان روانپزشکی ایثار اردبیل شهید پاریاب با حضور جناب دکتر علی منصور لکورج ریاست محترم بیمارستان آقای رضا مهدوی به عنوان مترون جدید و آقای حسن بهمنی…

ادامه خواندن انتصاب مسئول بخش ۳ و مترون جدید بیمارستان ایثار اردبیل