افتخارات

موفقیت بیمارستان برای دومین بار در کسب لوح سیمین و تندیس «واحد خدماتی سبز» از بیست و دومین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز در سال 1399 به…

ادامه خواندن افتخارات