شرح وظایف مجموعه ها

شرح وظایف مجموعه های متد، بیان واقع‌ بینانه‌ ساختار و واقعیت ‌های برگرفته از اهداف و وظایف تعیین شده برای یک کار است. که در آن حد و مرزهای اختیارات شاغلین، عنوان شغل، واحد شغلی، مکان شغل و اصول گزارش ‌دهی را مشخص کرده است.

شرح وظایف مجموعه ها

شرح وظایف مجموعه های متد، بیان واقع‌ بینانه‌ ساختار و واقعیت ‌های برگرفته از اهداف و وظایف تعیین شده برای یک کار است. که در آن حد و مرزهای اختیارات شاغلین، عنوان شغل، واحد شغلی، مکان شغل و اصول گزارش ‌دهی مشخص می شود.

شرح وظایف شرکت متد، نمایانگر یک ارزیابی جامع از هدف شغلی، کمک به تحقق اهداف شرکت و تناسب آن با ساختار کلی سازمان و اصول گزارش ‌دهی می باشد.

مزایا شرح وظایف شغلی:

ـ وظایف و مسئولیت‌ ها را روشن می‌ کند.
ـ شکاف ‌ها یا موازی‌کاری ‌ها در سازمان را نشان می ‌دهد.
ـ یک ارزیابی جامع از وظایف و فعالیت ‌هایی که در شرکت متد انجام می‌ شوند، ارایه می ‌کند.