پل های ارتباطی با متد

نشانی: تهران، پاسداران، روبروی گلستان چهارم، پلاک ۲
تلفن: ۲۲۵۰۱۰۶۸ – ۲۲۵۵۱۰۶۵ (۹۸۲۱+)
فکس:  ۱۲۳۴۵۶۷۸(۹۸۲۱+)
ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر (۴:۳۰GMT  تا  ۱۲:۳۰GMT)
پست الکترونیک: contact@method-co.com
 
 
برای مقاصد توسعه کسب و کار، تحقیق و پژوهش، تعریف زمینه‌های همکاری یا برای کسب اطلاعات بیشتر، با شرکت متد، از طریق تکمیل فرم مقابل با ما تماس بگیرید.
تکمیل نمودن تمام فیلدها، الزامی است.

متد را در صفحات اجتماعی همراهی نمائید

اطلاعات تماس واحدهای شرکت متد

چنانچه در این حوزه‌ها مایلید بیشتر بدانید، با استفاده از اطلاعات زیر با ما تماس بگیرید:

نشانی: تهران، پاسداران، روبروی گلستان چهارم، پلاک ۲

تلفن: ۲۲۵۵۱۰۶۸ – ۲۲۵۵۱۰۶۵ (۹۸۲۱+)

داخلی: (۱۰۳-۱۰۴-۱۰۷)

فکس:  ۲۲۵۴۰۵۰۱ (۹۸۲۱+)

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر

پست الکترونیک: info@method-co.com

چنانچه در این حوزه‌ها مایلید بیشتر بدانید، با استفاده از اطلاعات زیر با ما تماس بگیرید:

نشانی: تهران، پاسداران، روبروی گلستان چهارم، پلاک ۲

تلفن: ۲۲۵۵۱۰۶۸ – ۲۲۵۵۱۰۶۵ (۹۸۲۱+)

داخلی: (۱۰۵-۱۱۳-۱۱۵)

فکس:  ۲۲۵۸۶۷۱۴ (۹۸۲۱+)

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر

پست الکترونیک: info@method-co.com

چنانچه در این حوزه‌ها مایلید بیشتر بدانید، با استفاده از اطلاعات زیر با ما تماس بگیرید:

نشانی: تهران، پاسداران، روبروی گلستان چهارم، پلاک ۲

تلفن: ۲۲۵۵۱۰۶۸ – ۲۲۵۵۱۰۶۵ (۹۸۲۱+)

داخلی: (۱۰۲- ۱۱۸-۱۱۶)

فکس:  ۲۲۵۴۰۵۰۱ (۹۸۲۱+)

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر

پست الکترونیک: info@method-co.com

چنانچه در این حوزه‌ها مایلید بیشتر بدانید، با استفاده از اطلاعات زیر با ما تماس بگیرید:

نشانی: تهران، پاسداران، روبروی گلستان چهارم، پلاک ۲

تلفن: ۲۲۵۵۱۰۶۸ – ۲۲۵۵۱۰۶۵ (۹۸۲۱+)

داخلی: (۱۲۹-۱۲۳)

فکس:  ۲۲۵۴۰۵۰۱ (۹۸۲۱+)

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر

پست الکترونیک: info@method-co.com

چنانچه در این حوزه‌ها مایلید بیشتر بدانید، با استفاده از اطلاعات زیر با ما تماس بگیرید:

نشانی: تهران، پاسداران، روبروی گلستان چهارم، پلاک ۲

تلفن: ۲۲۵۵۱۰۶۸ – ۲۲۵۵۱۰۶۵ (۹۸۲۱+)

داخلی: ۱۲۱

فکس:  ۲۲۷۷۳۸۲۹ (۹۸۲۱+)

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر

پست الکترونیک: info@method-co.com

چنانچه در این حوزه‌ها مایلید بیشتر بدانید، با استفاده از اطلاعات زیر با ما تماس بگیرید:

نشانی: تهران، پاسداران، روبروی گلستان چهارم، پلاک ۲

تلفن: ۲۲۵۵۱۰۶۸ – ۲۲۵۵۱۰۶۵ (۹۸۲۱+)

داخلی: (۱۱۲-۱۲۲)

فکس:  ۲۲۵۴۰۵۰۱ (۹۸۲۱+)

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر

پست الکترونیک: info@method-co.com

چنانچه در این حوزه‌ها مایلید بیشتر بدانید، با استفاده از اطلاعات زیر با ما تماس بگیرید:

نشانی: تهران، پاسداران، روبروی گلستان چهارم، پلاک ۲

تلفن: ۲۲۵۵۱۰۶۸ – ۲۲۵۵۱۰۶۵ (۹۸۲۱+)

داخلی: (۱۱۲)

فکس:  ۲۲۵۴۰۵۰۱ (۹۸۲۱+)

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر

پست الکترونیک: info@method-co.com

چنانچه در این حوزه‌ها مایلید بیشتر بدانید، با استفاده از اطلاعات زیر با ما تماس بگیرید:

نشانی: تهران، پاسداران، روبروی گلستان چهارم، پلاک ۲

تلفن: ۲۲۵۵۱۰۶۸ – ۲۲۵۵۱۰۶۵ (۹۸۲۱+)

داخلی: (۱۰۸)

فکس:  ۲۲۵۴۰۵۰۱ (۹۸۲۱+)

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر

پست الکترونیک: info@method-co.com