پل های ارتباطی با متد

نشانی: تهران، پاسداران، روبروی گلستان چهارم، پلاک ۲
تلفن: ۲۲۵۰۱۰۶۸ – ۲۲۵۵۱۰۶۵ (۹۸۲۱+)
فکس:  ۱۲۳۴۵۶۷۸(۹۸۲۱+)
ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر (۴:۳۰GMT  تا  ۱۲:۳۰GMT)
پست الکترونیک: info@method-co.com
 
توجه: مراجعین محترم وبسایت که متقاضی پیوستن به متد هستند، صرفاً به بخش ویژه استخدام مراجعه نمایند. 
 
برای مقاصد توسعه کسب و کار، تحقیق و پژوهش، تعریف زمینه‌های همکاری یا برای کسب اطلاعات بیشتر، با شرکت متد، از طریق تکمیل فرم مقابل با ما تماس بگیرید.
تکمیل نمودن تمام فیلدها، الزامی است.

متد را در صفحات اجتماعی همراهی نمائید

 

اطلاعات تماس واحدهای شرکت متد

واحد بازرگانی شرکت متد، مسئولیت حوزه‌های زیر را در سطح مجموعه بر عهده دارد:

 • بازاریابی راهبردی
 • مدیریت برند
 • مدیریت ارتباط با مشتریان و ذی‌نفعان
 • مدیریت ارتباطات با رسانه‌های جمعی و سازمانی

چنانچه در این حوزه‌ها مایلید بیشتر بدانید، با استفاده از اطلاعات زیر با ما تماس بگیرید:

نشانی: تهران، پاسداران، روبروی گلستان چهارم، پلاک ۲

تلفن: ۲۲۵۰۱۰۶۸ – ۲۲۵۵۱۰۶۵ (۹۸۲۱+)

فکس:  ۱۲۳۴۵۶۷۸(۹۸۲۱+)

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر

پست الکترونیک: info@method-co.com

واحد بازرگانی شرکت متد، مسئولیت حوزه‌های زیر را در سطح مجموعه بر عهده دارد:

 • بازاریابی راهبردی
 • مدیریت برند
 • مدیریت ارتباط با مشتریان و ذی‌نفعان
 • مدیریت ارتباطات با رسانه‌های جمعی و سازمانی

چنانچه در این حوزه‌ها مایلید بیشتر بدانید، با استفاده از اطلاعات زیر با ما تماس بگیرید:

نشانی: تهران، پاسداران، روبروی گلستان چهارم، پلاک ۲

تلفن: ۲۲۵۰۱۰۶۸ – ۲۲۵۵۱۰۶۵ (۹۸۲۱+)

فکس:  ۱۲۳۴۵۶۷۸(۹۸۲۱+)

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر

پست الکترونیک: info@method-co.com

واحد بازرگانی شرکت متد، مسئولیت حوزه‌های زیر را در سطح مجموعه بر عهده دارد:

 • بازاریابی راهبردی
 • مدیریت برند
 • مدیریت ارتباط با مشتریان و ذی‌نفعان
 • مدیریت ارتباطات با رسانه‌های جمعی و سازمانی

چنانچه در این حوزه‌ها مایلید بیشتر بدانید، با استفاده از اطلاعات زیر با ما تماس بگیرید:

نشانی: تهران، پاسداران، روبروی گلستان چهارم، پلاک ۲

تلفن: ۲۲۵۰۱۰۶۸ – ۲۲۵۵۱۰۶۵ (۹۸۲۱+)

فکس:  ۱۲۳۴۵۶۷۸(۹۸۲۱+)

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر

پست الکترونیک: info@method-co.com

واحد بازرگانی شرکت متد، مسئولیت حوزه‌های زیر را در سطح مجموعه بر عهده دارد:

 • بازاریابی راهبردی
 • مدیریت برند
 • مدیریت ارتباط با مشتریان و ذی‌نفعان
 • مدیریت ارتباطات با رسانه‌های جمعی و سازمانی

چنانچه در این حوزه‌ها مایلید بیشتر بدانید، با استفاده از اطلاعات زیر با ما تماس بگیرید:

نشانی: تهران، پاسداران، روبروی گلستان چهارم، پلاک ۲

تلفن: ۲۲۵۰۱۰۶۸ – ۲۲۵۵۱۰۶۵ (۹۸۲۱+)

فکس:  ۱۲۳۴۵۶۷۸(۹۸۲۱+)

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر

پست الکترونیک: info@method-co.com

واحد بازرگانی شرکت متد، مسئولیت حوزه‌های زیر را در سطح مجموعه بر عهده دارد:

 • بازاریابی راهبردی
 • مدیریت برند
 • مدیریت ارتباط با مشتریان و ذی‌نفعان
 • مدیریت ارتباطات با رسانه‌های جمعی و سازمانی

چنانچه در این حوزه‌ها مایلید بیشتر بدانید، با استفاده از اطلاعات زیر با ما تماس بگیرید:

نشانی: تهران، پاسداران، روبروی گلستان چهارم، پلاک ۲

تلفن: ۲۲۵۰۱۰۶۸ – ۲۲۵۵۱۰۶۵ (۹۸۲۱+)

فکس:  ۱۲۳۴۵۶۷۸(۹۸۲۱+)

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر

پست الکترونیک: info@method-co.com

واحد بازرگانی شرکت متد، مسئولیت حوزه‌های زیر را در سطح مجموعه بر عهده دارد:

 • بازاریابی راهبردی
 • مدیریت برند
 • مدیریت ارتباط با مشتریان و ذی‌نفعان
 • مدیریت ارتباطات با رسانه‌های جمعی و سازمانی

چنانچه در این حوزه‌ها مایلید بیشتر بدانید، با استفاده از اطلاعات زیر با ما تماس بگیرید:

نشانی: تهران، پاسداران، روبروی گلستان چهارم، پلاک ۲

تلفن: ۲۲۵۰۱۰۶۸ – ۲۲۵۵۱۰۶۵ (۹۸۲۱+)

فکس:  ۱۲۳۴۵۶۷۸(۹۸۲۱+)

ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر

پست الکترونیک: info@method-co.com